مقالات مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، دوره 20، شماره 2