دوفصلنامه آموزه های فقه عبادی

دوفصلنامه آموزه های فقه عبادی توسط دانشگاه علوم اسلامی رضوی به زبان فارسی منتشر می شود.

از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می‌شود مقالات فقهی خود برای چاپ به مجله ارسال نمایند.

این نشریه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

  • مسائل مستحدثه در فقه عبادی
  • فلسفه و نظام فقه عبادی
  • مسائل خلافیه در فقه عبادی
  • روش فهم احادیث در فقه عبادی
  • فقه عبادی در قرآن
  • تطبق قواعد اصولی بر مسائل عبادی
  • فقه مقارن در عبادیات