مقالات نشریه علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران، دوره 2، شماره 5