مقالات مجله مکانیک کاربردی محاسباتی، دوره 47، شماره 1