مقالات مجله مکانیک کاربردی محاسباتی، دوره 53، شماره 4