فصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک

Physics and physics education

فصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک توسط انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان زنجان منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط به فیزیک، آموزش فیزیک، آموزش علوم مقاله می پذیرد.

The Physics and Physical Education Quarterly is published by the Physical Education Teachers Association of Zanjan Province.