آقای دکتر محمد ابراهیمی دباغ

Dr. Mohammad Ebrihimi Dabagh

استادیار- گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان

Researcher ID: (457163)

1
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران