مقالات فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، دوره 17، شماره 5