مقالات فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، دوره 14، شماره 5