مقالات فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی، دوره 14، شماره 56