مقالات مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 19، شماره 4