مقالات مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 20، شماره 2