مقالات مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 18، شماره 4