مقالات مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 2، شماره 1