بررسی تاثیر اقدامات مدیریت زنجیره تامین پایدار بر عملکرد سازمانی با میانجی گری قابلیت های پویا مدیریت زنجیره تامین

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,042

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FRMSD01_283

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1398

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه ترکیب مدیریت زنجیره تامین پایدار و نظریه قابلیت های پویا تاثیر آنها برعملکرد شرکتهای صنعت فولاد ایران میباشد. تحقیق حاضر براساس هدف از نوع تحقیق کاربردی است و براساس نحوه گردآوری دادهها از نوع روش توصیفی از شاخه پیمایشی- همبستگی محسوب میشود. جامعه آماری این تحقیق، تمامی مدیران در کارخانه های صنعت فولاد ایران است. 450 پرسشنامه از طریق پست الکترونیک برای اعضای جامعه آماری ارسال و در نهایت 318 پرسشنامه مبنای تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل دادهها از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که اقدامات مدیریت زنجیره تامین تاثیر مثبتی و معناداری بر عملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارد. اما قابلیتهای پویای زنجیره تامین تنها بر عملکرد زیست محیطی موثر است. همچنین یافته ها وجود رابطه مثبت بین اقدامات مدیریت زنجیره تامین پایدار و قابلیت های پویایزنجیره تامین و همینطور اثر میانجی قابلیت های پویای را اثبات نمود.

کلیدواژه ها:

زنجیره تامین پایدار ، قابلیتهای پویای زنجیره ی تامین ، عملکرد شرکت ، صنعت فولاد ایران

نویسندگان

مریم قائدی

دکترای سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

پروانه زراعتی فوکلایی

استادیار، دانشگاه آزاد واحد جویبار، جویبار، ایران