بررسی عوامل رضایت کارمندان (بعد سازماندهی،تکنولوژی،اجتماعی) برخدمات الکترونیک شهرداری (شهرستان فارسان)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 293

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAEBCONF02_062

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1398

چکیده مقاله:

شهر الکترونیک شهری است که بر افزایش دسترسی و بهبود ارائه خدمات به شهروندان و افزایش بهره وری سازمانهای دولتی باکیفیت و ضریب ایمنی بالا و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید دارد. هدف از این مقاله رضایت شهروندان از خدمات الکترونیک در شهرداری استان چهارمحال و بختیاری شهرستان فارسان میباشد. و روش آن توصیفی - پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی و از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش 70 نفراز کارکنان شهرداری فارسان و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 59 نفراز آن ها است که به صورت تصادفی ساده برگزیده و مطالعه شدند. در این مطالعه، ابتدا شاخصهای پژوهش تعیین شد و سپس با نرم افزار SPSS22 و استفاده از مدل نتایج پرسشنامه تلفیق گردید و میزان رضایت کارکنان از خدمات الکترونیک شهرداری مشخص گردید.

نویسندگان