مقایسه سونوگرافی کالبدگشایی تخمدان سگ در مرحله انستروس

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 238

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

THVC16_0692

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

یکی از مشکلات اساسی موجود در اولتراسونوگرافی تخمدان سگ اندازه بسیار کوچک آن می باشد.همچنین وجود روده ها در ناحیه مورد بررسی برای تخمدان معمولا تداخل ایجاد نموده اولتراسونوگرافی تخمدان را با مشکل مواجه می نماید. به همین خاطر در سال های پیش اولتراسونوگرافی تخمدان نرمال سگ تقریبا غیر ممکن بود ولی امروزه توسط دستگاه های جدید اولتراسونوگرافی تخمدان قابل انجام است. از اولتراسونوگرافی برای تعیین وجود فولیکول غالب تعیین سیکل جنسی استفاده می شود. در سگ یک دوره آنستروس طولانی وجود دارد مراحل پرواستروس استروس طولانی تنوع فراوان در زمان تخمک گذاری از مشکلات تولید مثلی سگ ماده است. طولانی بودن مرحله فحلی، تخمین زمان تخمک گذاری در سگ را با مشکل مواجه می نماید. لذا در این مطالعه سعی شده است که علاوه بر سونوگرافی تخمدان در مرحله انستروس مقایسه بین یافته های سونوگرافی کالبدگشایی بعمل آید. به همین منظور تعداد10 قلاده سگ مورد مطالعه سونوگرافی بدنبال آن کالبدگشایی قرار گرفتند طول عرض سطح تخمدان های راست چپ در هر دو روش سونوگرافی کالبدگشایی اندازه گیری شدند مقادیر بدست آمده نشان دادند که در سونوگرافی طول ±1/85 11/52 میلی متر عرض 8/44±1/86 میلی متر سطح ./52±./2 میلی متر مربع در کالبدگشایی طول 15±1/44 میلی متر عرض 8/5 1/2 میلی متر سطح ./48±./11 میلی متر مربع نشان داده شد بین نتایج حاصل از هر دو روش اختلاف معنی داری دیده نشد.

کلیدواژه ها:

سونوگرافی انستروس تخمدان سیکل فحلی

نویسندگان

عبدالواحد معربی

دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده دامپزشکی

فرید براتی

دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده دامپزشکی

بهمن مصلی نژاد

دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده دامپزشکی

محمود خاکساری مهابادی

دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده دامپزشکی