تشخیص سرطان پستان با استفاده از کاهش دو مرحله ای ویژگی های استخراج شده آسپیراسیون سوزنی و الگوریتم های داده کاوی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 468

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJBD-7-4_005

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

تشخیص زودهنگام سرطان پستان نقش بسیار کلیدی در درمان و حیات بیمار ایفا میکند. امروزه با استفاده از خصوصیات استخراج شده از آزمایش آسپیراسیون سوزنی و الگوریتمهای دادهکاوی میتوان روشهای نوین و هوشمندی در نظام سلامت و درمان ارایه داد که با دقت بالایی قادر به تشخیص سرطان پستان باشند، هدف از انجام این مطالعه تشخیص سرطان پستان با استفاده از کاهش دو مرحلهای ویژگیهای استخراج شده آسپیراسیون سوزنی و الگوریتم های دادهکاوی است. روش بررسی: در این مطالعه از دادههای پایگاه داده WDBC موجود در UCI استفاده شد. این پایگاه شامل 569 نمونه خوشخیم و بدخیم توده پستان با 31 ویژگی است که ویژگی اول شماره شناسه پرونده بیمار و بقیهی ویژگیها نتایج کمی آزمایش آسپیراسیون سوزنی برای هر نمونه است. در این تحقیق، برای افزایش کارایی سیستم های تشخیص سرطان پستان روش کاهش ویژگی دو مرحلهای پیشنهاد شد و عملکرد روشهای درخت تصمیم J48 ، بیزین ساده، طبقه بندی کننده درجه دوم، ماشین بردار پشتیبان و روش k نزدیکترین همسایه بر روی ویژگی های کاهش یافته مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: بررسی های صورت گرفته نشان دادند که کاهش ویژگی دو مرحلهای موجب افزایش دقت الگوریتم های داده کاوی در تشخیص سرطان پستان میشود. دقت مدل ایجاد شده با استفاده از کاهش ویژگی دو مرحلهای مبتنی بر ضریب همبستگی و الگوریتم PCA در روش نزدیک ترین همسایه براساس فاصله اقلیدسی%97/54 میباشد که نسبت به سایر روشها دارای بالاترین دقت است.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که با استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی و کاهش ویژگی دو مرحلهای مبتنی بر انتخاب ویژگی و استخراج ویژگی میتوان با دقت بالایی سرطان پستان را تشخیص داد. در واقع با استفاده از این روشها میتوان سیستم های نوینی برای کمک به پزشکان طراحی نمود که موجب تسهیل در فرآیندهای تشخیصی و درمانی شوند.

کلیدواژه ها:

سرطان پستان ، داده کاوی ، کاهش ویژگی دو مرحله ای ، دسته بندی.

نویسندگان

راضیه شیخ پور

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران

مهدی آقا صرام

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران

محمدرضا زارع میرک آباد

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران

رباب شیخ پور

دانشکده پزشکی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران