تاثیرتمرینات پیاده روی منظم بر میزان افسردگی و کیفیت زندگی زنان چاق

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 407

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASSH02_117

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات پیاده روی منظم بر میزان افسردگی و کیفیت زندگی زنان چاق می باشد.روش کار: در این پژوهش، 30 زن چاق با دامنه سنی 35-30 سال، به صورت تصادفی به دو گروه سالم (کنترل) و گروه دارای افسردگی (تجربی) تقسیم شدند. برای ارزیابی میزان افسردگی و کیفیت زندگی از پرسشنامه ی افسردگی بک و برای کیفیت زندگی از گونه ی فارسی پرسشنامه ی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (SF-36) استفاده شد. گروه تجربی، برنامه ی پیاده روی منظم را با شدت 50 تا 75 % حداکثر ضربان قلب، به مدت 12 هفته و 5 جلسه در هفته انجام دادند. به منظور بررسی های آماری از آزمون تی همبسته جهت مقایسه درون گروهی و آزمون تی مستقل جهت مقایسه بین گروهی استفاده گردید.یافته ها: نتایج نشان دادند؛ میزان افسردگی کاهش معنی دار و کیفیت زندگی افزایش معنی داری متعاقب 12 هفته تمرینات پیاده روی پیدا کرده بودند (001/0 ≤ P). نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت یک دوره 3 ماهه تمرینات پیاده روی منظم در کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی زنان چاق تاثیر دارد و بر اساس ماهیت خود می تواند تاثیر مطلوبی بر این مولفه ها داشته باشد.

نویسندگان

مرضیه بهمنی

دانشجوی کارشناسی، روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، واحد باغملک، خوزستان، ایران

ایمان زکوی

دکترا، فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، خوزستان، ایران

سعید کشاورز

استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، اصفهان، ایران