اندازه گیری ریسک عملیاتی در نظام بانکی ایران با استفاده از شاخص ارزش در معرض خطر

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 812

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MNGTCONF07_120

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

چکیده مقاله:

ارزش در معرض خطر، یک معیار اندازه گیری ریسک در بازار مالی است که ریسک بازار را در قالب یک عدد بیان میکند. با توجه به اهمیت مدیریت ریسک عملیاتی در بانکها، هدف مطالعه حاضر، محاسبه ریسک عملیاتی در نظام بانکی ایران از طریق محاسبه شاخص ارزش در معرض خطر در قالب تیوری تعمیم یافته ارزش فرین (GEV) است. به منظور محاسبه ریسک عملیاتی، از داده های زیان عملیاتی مربوط به 12 بانک پذیرفته شده در بورس طی سالهای 1390-1395 استفاده شده است. به منظور همگن سازی زیان عملیاتی بانکها، نسبت زیان به دارایی هر بانک در سالهای مذکور محاسبه و در بلوکهای 2، 3 و 4 تایی، ارزش درمعرض خطر نسبت زیان به دارایی در سطوح اطمینان %99 و %95 محاسبه گشت. نتایج، نشان دهنده این موضوع است که سطح اطمینان های بالاتر موجب افزایش شاخص ارزش در معرض خطر میشود به گونه ای که در سطح اطمینان %99، میتوان گفت نسبت زیان به دارایی در نظام بانکی ایران، از حدود 0/044 بیشتر نمیشود.

نویسندگان

نفیسه رستمیان

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، موسسه آموزش عالی ادیب مازندران

سیدعلی حسینی یکانی

دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فاطمه کشیری کلایی

دانشجوی دکتری رشته اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری