بررسی میزان پرولین در برخی از ژنوتیپ های جو زراعی زایشی تحت الگوی تنش سرمای بهاره

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 524

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NACONF08_104

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1397

چکیده مقاله:

در این تحقیق تغییرات میزان پرولین در 20 رقم جو زراعی در سطوح مختلف تنش الگوی سرمای دیررس بهاره موردبررسی قرار گرفت. که به صورت آزمایش تجزیه مرکب در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در اتاقک های ویوژه رشد وسرما در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در طی سال های 96-95 اجراء شد. در این آزمایش 20 ژنوتیپ جو و مکانشامل چهار سطح دمایی (8+، 2+، 0، 2-) بوده است. نتایج نشان داد که میزان پرولین با کاهش دما دچار تغییرات متفاوتی در ارقام مختلف می شود. در جدول تجزیه واریانس داده ها مشاهده شد که اثر متقابل معنی داری بین تنش سرما و نوع رقم در میزانپرولین وجود دارد. نتایج مقایسه میانگین این اثرات نیز نشان داد که مقدار پرولین در اکثر ارقام با کاهش دما تا 0˚C رو به کاهش است. لکن در فاصله صفر تا 2-˚C سیر صعودی پیدا می کند. بدین ترتیب رقمی که بیشترین میزان پرولین را تولیدکرده باشد به عنوان رقم متحمل به سرما شناخته شود. یافته های بسیار مهم این تحقیق ان است که رقمی که بیشترین میزانپرولین را تولید کرده، یک رقم بهاره است و میتوان نتیجه گرفت که ساز و کارهای تحمل به تنش سرمای بهاره، متفاوت ازنیازهای مربوط به تحمل به تنش سرمای زمستانه است.

کلیدواژه ها:

جو زراعی ، الگوی تنش سرمای دیررس بهاره ، پرولین

نویسندگان

کوثر حق پناه

دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

سیدرضا قلی میرفخرایی

استادیار گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

مصطفی خدادادی

فارغ التحصیل دکتری اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

سحر شمسی فر

دانشجوی کارشناسیارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران