ارزیابی سنجش فعالیت آنزیمی برخی جدایه های قارچ های انتوموپاتوژن موردمطالعه بر روی کنه ایکسودس ریسینوس

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 496

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JVR-72-3_004

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

چکیده مقاله:

زمینه مطالعه: در سالهای اخیر کنترل بیولوژیک انگلها به وسیله قارچهای انتوموپاتوژن به عنوان یکی از روشهای جایگزین به جای سموم مختلف مورد توجه قرار گرفته است. این قارچها به فراوانی در طبیعت یافت شده، به آسانی قابل جمع آوری و تکثیر بوده و برای دامها و گیاهان غیرپاتوژن هستند. هدف:هدف از این مطالعه بررسی مکانیسم اثر آنزیمی برخی جدایه های قارچهای انتوموپاتوژن بر کنه ی ایکسودس ریسینوس است. روش کار: در این مطالعه پس از کشته شدن کنه ها توسط جدایه های قارچی، شناسایی و آنالیز آنزیمهای قارچی شامل کیتیناز، لیپاز و پروتیاز در ساختارهای قارچی رشد کرده بر روی کنه های کشته شده با استفاده از روشهای استاندارد مانند اسپکترو فتومتری انجام گرفت. نتایج:بر اساس نتایج این مطالعه بین فعالیت آنزیمهای کیتیناز، لیپاز و پروتیاز در جدا یه های مختلف تفاوت معنیداری وجود داشت .)p<0/05( این مطالعه برای اولین بار در کشور اقدام به سنجش آنزیمهای دخیل در اثرات کنه کشی این گروه از قارچها نموده است. نتیجه گیری نهایی: با انجام این آزمایش میتوان ارتباط بین میزان فعالیت آنزیمهای مورد مطالعه و اثرات کنه کشی جدایه های قارچی را مورد بررسی و مقایسه قرار داد و از این طریق جدایه های قارچی مؤثر تر را برای کنترل زیستی کنه ها انتخاب نمود .

نویسندگان

یاسر پیرعلی

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

اسحق کریمی

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

صدیقه نبیان

گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

وحیدرضا ذیلابی

دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران