تحلیل و مدل سازی روابط رفتار رهبران همسطح با انسجام، کارآمدی تیمی و موفقیت ادراک شده تیم های بسکتبال دانشجویی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 402

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RES-1-4_003

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین رفتار رهبران همسطح با پویایی های تیمی وموفقیت ادراک شده تیم های بسکتبال دانشجویان بود. جامعه آماری این تحقیق کلیهورزشکاران 28 تیم بسکتبال پسران و دختران (N=336) شرکت کننده در یازدهمین المپیاد فرهنگی- ورزشی بودند که 200 پرسشنامه برگشت داده شد و به عنوان نمونه موردتحلیل قرار گرفت. برای گردآوری داده ها پس از تعیین روایی و پایایی، از پرسشنامه هایاستاندارد چند عاملی رهبر ، محیط گروهی، کارآمدی تیمی و موفقیت ادراک شده تیماستفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که رهبری تحول گرا بر کارآمدی و انسجام تیمیتاثیر مثبت و معنی دار دارد اما بر موفقیت ادراک شده تاثیر معنی داری را نشان نداد، همچنینتاثیر رهبری عمل گرا و عدم مداخله بر هر سه متغیر درون زا (کارآمدی تیمی، انسجام تیمی وموفقیت ادراک شده تیم) غیر معنی دار می باشد. در قسمت اثر کل مشخص شد بیشترینتاثیر بر موفقیت ادراک شده مربوط به سبک رهبری تحول گرا می باشد. ضریب تعیینمتغیرهای درون زا نشان داد 31 % از واریانس میزان موفقیت ادراک شده توسط متغیرهایسبک رهبری تحول گرا، انسجام و کارآمدی تیمی، 14 % از واریانس انسجام و 07 % از واریانسکارآمدی تیمی توسط سبک رهبری تحول گرا در بین ورزشکاران تبیین شده است. کلیهشاخص های برازش مدل نیز نشان از برازش مطلوب مدل دارند.

نویسندگان

سیدرضا حسینی نیا

استادیار دانشگاه شاهرود

حسن اسدی

استاد دانشگاه تهران

محمود گودرزی

استاد دانشگاه تهران

محمد خیبری

دانشیار دانشگاه تهران