بررسی تاثیر اخلاق رفتار فروش در وفاداری مشتریان در شرکت بیمه تجارت نو شمالغرب کشور

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 714

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF05_492

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر اخلاق رفتار فروش در وفاداری مشتریان در شرکت بیمه تجارت نو شمالغرب کشورمی باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی- همبستگی میباشند. جامعه آماریاین پژوهش کلیه مشتریان شرکت بیمه تجارت نو شمالغرب کشور می باشند که تعداد آنها به علت متغیر بودن به صورت نامحدود در نظر گرفته شده است. برای تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده شده است. که طبق این فرمولنمونه برای جامعه نامحدود 384 نفر میباشد. روش مورد استفاده برای نمونه گیری روش تصادفی طبقه ای است. تحقیقحاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادیبدست آمد و در بخش عملی، برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و از پرسشنامه استاندارد استفاده گردیده است.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون رگرسیون چند گانه و ساده انجام گرفته است و نتایجتحقیق حاکی از آن است که از ابعاد اخلاق رفتار فروش به غیر از بعد بازاریابی توصیفی اخلاق بقیه ابعاد (بازاریابی هنجاریاخلاق، بازاریابی تحلیلی اخلاق) بر وفاداری مشتریان در شرکت بیمه تجارت نو شمالغرب کشور تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

بهزاد اقبالی

گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران