اثر بخشی آموزش ارزش های زندگی بر میزان مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی شهر سیرجان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 609

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONF06_128

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

آموزش قبل از دبستان بر سازگاری و رشد عاطفی و اجتماعی کودکان به طور چشمگیری موثر است. هدف از تحقیق حاضر اثر بخشی آموزش ارزش های زندگی بر میزان مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی شهر سیرجان بود. جامعه آماری شامل تمام کودکان پیش دبستانی شهر سیرجان بوده است. نمونه در این پژوهش 40 کودک پیش دبستانی در نظر گرفته شد که با روش نمونه گیری تصادفی خو شه ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند و با استفاده از پرسشنامه مهارت های اجتماعی داده ها به دست آمد و کودکان در 10 جلسه 45 دقیقه ای آموزش دیدند و با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد میزان مهارت های اجتماعی بعد از آموزش ارزش های زندگی افزایش یافت.

نویسندگان

فرزانه اسمعیل زاده آشینی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان

الهام دهیادگاری

استادیار و عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان