بررسی رابطه بین توسعه منابع انسانی با فضیلت سازمانی و رفتارهای فرانقشی کارکنان شهرداری اردبیل

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 558

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

VALIASR04_120

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

چکیده مقاله:

سازمانی نیروی انسانی بزرگترین سرمایه است و نقش موثری را در عملکرد سازمانی به عهده دارد. بنابراین توجه به پرورش نیروی انسانی به تبع شکل گیری توسعه منابع انسانی، فضیلت سازمانی و رفتارهای فرانقشی از اهمیت بالایى برخوردار است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی، و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی- میدانی از نوع همبستگی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین توسعه منابع انسانی با فضیلت سازمانی و رفتارهای فرانقشی کارکنان شهرداری اردبیل می باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شهرداری اردبیل می باشند که تعداد آنها برابر 257 نفر می باشد روش مورد استفاده برای نمونه گیری روش تصادفی ساده است. برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر 152 بدست آمده است و برای جمع ورژن 20 انجام گرفته است و نتایج پژوهش حاکی از آن spss آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار است که بین ابعاد توسعه منابع انسانی (حفظ فرهنگ سازمانی، یکپارچگی و هماهنگی کارکنان، کمک به تحقق اهداف سازمان و سازگاری و دریافت اطلاعات از محیط به عنوان متغیرهای پیش بین و متغیر رفتار فرانقش) با فضیلت سازمانی و رفتارهای فرانقشی کارکنان شهرداری اردبیل رابطه مثبت و معنی داری دارد.

نویسندگان

فریبا سعادتی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

شهرام بگ زاده

گروه مدیریت، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد مغان، ایران

مهدی حسینی

مربی، دکتری مدیریت دولتی، - گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی نوین، اردبیل، ایران