بررسی ارتباط نگرش های تربیتی والدین با انگیزه های مطالعه و کتابخوانی در دانش آموزان ابتدایی شهر مریوان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 309

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON10_126

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی بررسی ارتباط نگرش های تربیتی والدین با انگیزه های مطالعه و کتابخوانی دردانش آموزان ابتدایی شهر مریوان بود. جامعه آماری این تحقیق شامل دانش آموزان ابتدایی شهر مریوانبودند. در این تحقیق تعداد 50 نفر از جامعه آماری به روش تصادفی از افراد در دسترس به عنوان نمونهآماری انتخاب شدند. برای گردآوری داد ها از دو پرسشنامه نگرش های تربیتی والدین و انگیزه هایمطالعه و کتابخوانی استفاد شد، به منظور تجزیه و تحلیل داد ها از نرم افزار spss در سطح آمار توصیفیو استبباطی استفاد شد. در سطح آمار توصبفی از فراوانی و درصد فراوانی و در سطح آمار استنباطی ازآزمون ضریب هنبستگی SPSS برای تشخیص رابط بین متغیر ها استفاد می شود. یافته های پزوهشنشان داد:بین سبک فرزند پروری آزادگذاری و میل به مطالعه و کتابخوابی در دانش آموزان دانش آموزان رابطه معنیداری وجود ندارد. بین سبک فرزند پروری دموکراتیک و میل به مطالعه و کتابخوابی در دانش آموزان دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد . بین سبک فرزند پروری استبدادی و میل به مطالعه و کتابخوانی در دانش آموزان دانش آموزان رابطه معنی داری معکوسی وجود دارد.

کلیدواژه ها:

خانواده ، نگرش های تربیتی والدین ، مطالعه ، کتابخوانی

نویسندگان

بدری علیزاده

مربی بهداشت دبستان ، آموزش و پرورش شهرستان مریوان

کژال ابراهیمی

معاون پرورشی دبستان، آموزش و پرورش شهرستان مریوان