CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی ارتباط نگرش های تربیتی والدین با انگیزه های مطالعه و کتابخوانی در دانش آموزان ابتدایی شهر مریوان

عنوان مقاله: بررسی ارتباط نگرش های تربیتی والدین با انگیزه های مطالعه و کتابخوانی در دانش آموزان ابتدایی شهر مریوان
شناسه ملی مقاله: RAFCON10_126
منتشر شده در دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

بدری علیزاده - مربی بهداشت دبستان ، آموزش و پرورش شهرستان مریوان
کژال ابراهیمی - معاون پرورشی دبستان، آموزش و پرورش شهرستان مریوان

خلاصه مقاله:
هدف این تحقیق بررسی بررسی ارتباط نگرش های تربیتی والدین با انگیزه های مطالعه و کتابخوانی دردانش آموزان ابتدایی شهر مریوان بود. جامعه آماری این تحقیق شامل دانش آموزان ابتدایی شهر مریوانبودند. در این تحقیق تعداد 50 نفر از جامعه آماری به روش تصادفی از افراد در دسترس به عنوان نمونهآماری انتخاب شدند. برای گردآوری داد ها از دو پرسشنامه نگرش های تربیتی والدین و انگیزه هایمطالعه و کتابخوانی استفاد شد، به منظور تجزیه و تحلیل داد ها از نرم افزار spss در سطح آمار توصیفیو استبباطی استفاد شد. در سطح آمار توصبفی از فراوانی و درصد فراوانی و در سطح آمار استنباطی ازآزمون ضریب هنبستگی SPSS برای تشخیص رابط بین متغیر ها استفاد می شود. یافته های پزوهشنشان داد:بین سبک فرزند پروری آزادگذاری و میل به مطالعه و کتابخوابی در دانش آموزان دانش آموزان رابطه معنیداری وجود ندارد. بین سبک فرزند پروری دموکراتیک و میل به مطالعه و کتابخوابی در دانش آموزان دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد . بین سبک فرزند پروری استبدادی و میل به مطالعه و کتابخوانی در دانش آموزان دانش آموزان رابطه معنی داری معکوسی وجود دارد.

کلمات کلیدی:
خانواده، نگرش های تربیتی والدین، مطالعه، کتابخوانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/738950/