تاثیر تمرینات ترکیبی (هوازی – مقاومتی) بر سطوح سرمی اینترلوکین 10 نوجوانان دختر دارای اضافه وزن و چاق

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 438

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASSH01_131

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

چاقی با اختلالات متابولیکی و التهابی متعددی همراه است که اثر مختلف تمرینات ورزشی بر آن در نوجوانان چاق به میزان کافی مورد مطالعه قرار نگرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر تمرینات ترکیبی (هوازی – مقاومتی) بر سطوح سرمی اینترلوکین 10 نوجوانان دختر دارای اضافه وزن و چاق است.30 نفر از نوجوانان دختر دارای اضافه وزن و چاق به طور داوطلبانه و در دسترس حاضر به همکاری شدند؛ که به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (قد 164/45 سانتی متر، وزن 86/19 کیلوگرم، سن 16/2سال) و گروه کنترل (قد 162/45 سانتی متر، وزن 83/02 کیلوگرم، سن 16/3سال) تقسیم شدند سپس گروه تجربی تحت تاثیر 12 هفته تمرینات ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بصورت 5 جلسه در هفته (تمرینات هوازی با شدت (50 تا 60% اکسیژن مصرفی) و تمرینات مقاومتی با شدت (60% یک تکرار بیشینه) قرار گرفتند. در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند و تنها پی گیری شدند. متغیر های وزن، درصد چربی، شاخص توده بدنی (BMI یاBody mass index ) و حداکثر اکسیژن مصرفی (Vo2max) قبل و بعد تمرینات از هر دو گروه اندازگیری شدند. نمونه خونی در حالت ناشتا طی دو مرحله، 48 ساعت قبل و بعد از تمرینات برای سنجش میزان اینترلوکین 10 گرفته شد. به منظور مقایسه ی درون گروهی از آزمون آماری t همبسته و برای مقایسه بین گروهی از t مستقل استفاده شد. کلیه محاسبات آماری با نرم افزار spss نسخه 21 انجام یافت. یافته های پژوهش نشان داد که دوازده هفته تمرینات ترکیبی بین گروه کنترل و تجربی قبل و پس از آزمون در میزان اینترلوکین10 تغییر معنی داری ایجاد نکرد (0/05 P) و متغیر های وزن، BMI، درصد چربی،Vo2max تغییر معنی دار داشتند (0/05> P). یافته ها نشان دادند تمرین ترکیبی (هوازی-مقاومتی)، باعث افزایش شاخص ضد التهاب، کاهش خطر بیماری های قلبی- عروقی، بهبود ترکیبات بدن و سیستم ایمنی بدن نوجوانان دختر دارای اضافه وزن و چاق می شود.

نویسندگان

عظیمه شفیعی

کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

مسعود نیکبخت

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

محسن قنبرزاده

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

ایمان زکوی

دانشکده علوم پزشکی آبادان