ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی قسمت های هوایی روغن فرار گیاه بومادران بر برخی باکتری های گرم مثبت جدا شده از اورام پستان گاو در منطقه شهرکرد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 247

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_VTJ-30-3_009

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

ورم پستان یکی از بیمار یهای مهم گاوهای شیری در سراسر دنیا قلمداد می شود و با کاهش تولید شیر موجب ضرر و زیان اقتصادی زیادی می شود.تولید متابولیتهای ثانویه مضر، ایجاد مقاومت ضد میکروبی و بقایای دارو در محصولات دامی در پی درمان ورم پستان با آنتی بیوتیکها سبب شده تا استفاده از داروهای گیاهی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. هدف از این مطالعه ارزیابی برون تنی فعالیت ضدباکتریایی روغن فرار گل و برگ گیاه بومادران بر برخی پاتوژ نهای عامل ورم پستان گاو در منطقه شهرکرد می باشد. برای این کار روغن فرار بومادران با استفاده از دستگاه کلونجر مطابق با دارونامه بریتانیا تهیه، و ترکیبات تشکیل دهنده آن توسط دستگاه GC/MS اندازه گیری شد. برای ارزیابی اثر ضدمیکروبی آن برروی باکتری های جدا شده از ورم پستان از دو روش انتشار در آگار و رقت سازی سریال استفاده شد. نتایج حاصل از انتشار دیسک نشان داد که روغن فرار بومادران در مقدار 5 mg/mL اثر مهاری بر روی همه باکتر یهای مورد مطالعه دارد. در روش رقت سازی سریال، میزان MIC روغن فرار بومادران علیه استرپتوکوکوس آگالاکتیه، استرپتوکوکوس دیس گالاکتیه و انتروکوکوس فکالیس 73mg/mL / 4 و میزان MBC برابر 46 mg/mL / 9 بود. برای استافیلوکوکوس اوریوس MIC و MBC به ترتیب 365 mg/mL / 2 و 4/73 mg/mL بود. بر اساس یافته ها نتیجه گیری میشود که از روغن فرار بومادران می توان به عنوان عاملی برای از بین بردن باکتر یهای عامل ورم پستان در محیط آزمایشگاهی) In vitro ( استفاده کرد.

نویسندگان

عزیزاله ابراهیمی کهریزسنگی

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد،ایران

سعید حبیبیان دهکردی

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

رضا حکیمی آلنی

دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

مهدی دخت فرج

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران