اثربخشی آموزش روایت درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین درشهر اصفهان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 528

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SHCONF03_002

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی رویکرد روایت درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین بود . طرح پژوهشی تحقیق شبه آزمایشی با پیش آزمون –پس آزمون و گروه کنترل بود. نمونه ی آماری این تحقیق، تعداد 40 نفر (زن و مرد ) از مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهر اصفهان را تشکیل دادند. در این پژوهش از روش تصادفی ساده استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه تعارضات زناشویی (پ،ت،ز). 1387 بود. ابتدا برای هر گروه پیش آزمون اجرا گردید ، سپس مداخله آزمایشی (اموزش رویکرد روایت درمانی به زوجین ) در طی 8 جلسه به اجرا درآمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی انحراف معیار و میانگین محاسبه شد. و در سطح آمار استنباطی با استفاده از تحلیل کواریانس به بررسی اثر آموزش رویکرد روایت درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی پرداخته شد. نتایج نشان داد که آموزش رویکرد روایت درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی شرکت کنندگان تاثیر معنا دار داشت

نویسندگان

عاطفه شهبازی سید احمدیانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه مشاوره، یزد، ایران

محمدرضا ایروانی

استادیار علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحدخمینی شهر، گروه مددکاری اجتماعی، اصفهان، ایران

حسنعلی بختیار نصر آبادی

استاد علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، گروه علوم تربیتی، اصفهان، ایران