بررسی رابطه مدیریت شهری و شاخصهای معماری پایدار(مطالعه موردی شهر زاهدان)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 451

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AUGES01_132

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاههای شهری نقش بسیار تعیینکننده دارد. از نگاه دیگر، میتوان مدیریت شهری را در مسیر یک توسعه قانونمند و پایدار مورد توجه قرار داد. این مورد، بیشتر از این جهت اهمیت دارد که نحوه مدیریت بر جریان مطلوب زندگی شهری، میتواند در بهبود سکونتگاههای انسانی و معماری پایدار شهری، مهمترین نقش را ایفا کند. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت شهری و شاخصهای معماری پایدار (مطالعه موردی شهر زاهدان) است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و روش جمعآوری - اطلاعات در این تحقیق پیمایشی و کتابخانهای میباشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پیمایشی است که از از طریق ارایه پرسشنامه و مصاحبه از شهروندان و همچنین جمع آوری اطلاعات از نهادهای مربوطه خصوصا، شهرداری و شورای شهرصورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شهروندان منطقه 2 شهر زاهدان میباشد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه 383 نفر جهت پاسخگویی به سوالات انتخاب شدند. نتایج نشان میدهد که در تمامی شاخصهای مطرح شده، سطح معناداری 000 / 0 میباشد که نشان دهنده رابطه معنادار و مثبت بین مدیریت شهری و معرفی و استفاده شهروندان از شاخصهای معماری پایدار وجود دارد.

نویسندگان

علی صالح

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران

عبدالحمید بحرپیما

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران )