بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی در عدم پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت در سازمانهای ورزشی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 510

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SIWOMEN01_088

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی در عدم پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت در سازمانهای ورزشی بوده است.این مطالعه بر حسب هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوه اجرا، از نوع توصیفی بوده است.جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان انسانی ادارات کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی به تعداد 216 نفر (174 نفر مرد و 42 نفر زن) تشکیل می دهند. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی، 136 نفر (زن 34 و مرد 102) انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی موانع پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت استفاده شده است که در تحقیق حاضر روایی آن توسط اساتید متخصص تایید و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ 658/0 بدست آمد. نتایج پژوهش حاکی از آن است جنسیت ، تبعیض جنسیت ، حمایت خانواده و وجود سقف شیشه ای در پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت از دیدگاه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی تاثیر دارد. لیکن تاثیر تضاد بین کار و خانواده در پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت از دیدگاه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی مشاهده نگردید.

نویسندگان

نسیمه اعزامی

فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی ، مدیریت ورزشی، سازمان آموزش و پرورش شهرستان خوی

سمانه ناصری

فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی ، مدیریت ورزشی، سازمان آموزش و پرورش شهرستان تبریز

سعید دقیقی

فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی ، مدیریت ورزشی، هییت فوتبال استان قزوین