ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری بر مبنای شاخص های حکمرانی خوب شهری نمونه موردی: منطقه دو و سه کلانشهر کرج

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 574

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHSR-3-17_007

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1396

چکیده مقاله:

حکمرانی خوب شهری با هدف تقویت فرآیند توسعهشهری زمینه و محیط مناسبی برای زندگی راحت و کارآمد شهروندان، به تناسب ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی آنان فراهم میسازد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری برمبنای شاخصهای حکمرانی خوبشهری در مناطق دو و سه کلانشهر کرج انجام گرفته است. شاخصهای حکمرانی خوبشهری در قالب پنج بعد (مشارکت، شفافیت، پاسخگویی،قانونمندی و اثربخشی) با استفاده از بسته نرمافزاری Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. همچنین از روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشمیدانی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش منطقه دو و سه کلانشهر کرج میباشد که با استفاده از روش کوکران تعداد 180 نفر بهعنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه بهصورت تصادفیساده بین آنها توزیع شده است. طبق نتایج به دست آمده از آماره test-t ،بعد قانونمداری با میانگین 2 .95 دارای بهترین وضعیت و بعد پاسخگویی با میانگین 2 .45 دارای بدترین وضعیت از منظر حکمروانی خوبشهری هستند.همچنین جهت مقایسه عملکرد شهرداری در چارچوب حکمروایی خوبشهری در دو منطقه کلانشهر کرج از آزمون من وایتنی استفاده شده است که نتایج حاکی از وضعیت بهتر منطقه دو نسبت به منطقه سه میباشد. در نهایت پس از بررسی وضع موجود مشخص گردید که عملکرد شهرداری در چارچوب حکمرانی خوب شهری در کلان شهر کرج از وضعیت مناسبی برخوردار نمیباشد.

نویسندگان

محمدحسین بوچانی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

یوسف درویشی

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور، تهران

مهدی خداداد

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه گلستان

حکمت امیری

استادیار گروه شهرسازی دانشگاه لرستان