نگرشی بر کیفیت زندگی، عاطفه مثبت/منفی با رضایت زناشویی در زنان شاغل و خانه دار(گرگان)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 564

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCWSD01_016

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

چکیده مقاله:

این پژوهش از روش توصیفی از نوع علی مقایسه ای بوده که جامعه ی آماری آن، زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر گرگان با نمونه ای به حجم 200نفر(N=100 زنان خانه دار و N=100 زنان شاغل) انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده ،مقیاس های عاطفه مثبت و عاطفه منفی واتسون و پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انرپچ(فرم کوتاه) اولسون، فورنیر و درانکمن و فرم کوتاه پرسشنامه ی کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت می باشد.داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 17 و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره(MANOVA)وt مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد، رضایت زناشویی و مولفه های آن از جمله رضایت زناشویی، مسایل شخصیتی، حل تعارض،فعالیت های اوقات فراغت، رابطه جنسی ،فرزندان و فرزند پروری ،جهت گیری مذهبی و ارتباط در زنان شاغل به طور معنا داری بالاتر از زنان خانه دار است(p<0.05) اما در مولفه های مدیریت مالی، تحریف آرمانی، خانواده و دوستان و نقش های مساوات طلبی تفاوت معنا داری بین دو گروه وجود ندارد(p> 0.05) کیفیت زندگی و مولفه های آن (روابط اجتماعی، سلامت محیط اطراف)در زنان شاغل به طور معناداری بالاتر از زنان خانه دار است.(p<0.05)در حالی که بین مولفه های سلامت روانی و سلامت جسمی تفاوت معنا داری بین دو گروه وجود ندارد.(p> 0.05) بین هر دو گروه از نظر میزان برون ریزی عاطفه مثبت تفاوت معنادای وجود داردp<0.05)به طوری که میانگین عاطفه منفی درزنان شاغل از زنان خانه دار پایین تر است. به طور کلی می توان گفت اشتغال زنان بررضایت زناشویی، کیفیت زندگی و عواطف مثبت و منفی تاثیر مثبتی دارد.

نویسندگان

عاطفه اسفندیاری مقدم

کارشناس ارشد روانشانسی عمومی

حکیمه آقایی

عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، ایران

نسرین صالحی

عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحدشاهرود،ایران