هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه تغذیه ای در گربه های شهرستان اهواز

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,129

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

THVC15_087

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1387

چکیده مقاله:

یکی از بیماری های نسبتا شا یع در گربه ها هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه تغذ یه ای می باشد . این بیماری متابولیکی در گربه ها بسیار مهم بوده و در آن استئوپنی ناشی از جذب بیش از حد کلسیم از استخوان رخ می دهد . علت آن عمدتا در اثر جیره های غذایی که فسفر بالا، کلسیم ناکافی و یا هر دو مورد دارند رخ می دهد . از مهمترین یافته های رادیوگرافی، کاهش دانسیته است خوان و نازک شدن کورتکس استخوان را می توان نام برد که ممکن است با شکستگی نیز همراه باشد . این تحقیق در طی یک دوره 2 ساله و بر اساس یافته ها ی بالینی، راد یوگرافی و آزما یشگاهی در شهرستان اهواز انجام شده بود . گربه ها ی تحت مطالعه به 2 گروه کلی ( خانگی و بومی ) و بر اساس سن ( کمتر از 3 ماه و بالاتر از 3 ماه ) تقسیم بندی شده بودند . وضعیت جیره غذا یی از نظر استفاده از شیر و دیگر فراورده ها ی لبنی ( به عنوان منبع کلسیم ) در گربه ها ی خانگی بررسی شده بود . در تحقیق اخیر که بر رو ی 80 قلاده گربه 40) تا خانگی و 40 تا بومی ) صورت گرفت، در 7 مورد ه یپرپاراتیروئیدیسم ثانویه تغذ یه ای تا یید شد . پارامترها ی بیوشیمیایی اندازه گیری شده شامل کلسیم، فسفر و آلکالین فسفاتاز بود . مهمترین یافته ها ی راد یوگرافی شامل کورتکس کاغذ ی، شکستگی ها ی پاتولوژ یک، کاهش وضوح زوائد شوکی ستون مهره ها و دفرمیتی لگن بو د . میزان آلکالین فسفاتاز در گربه ها ی مبتلا و تعدادی از گربه های سالم بالا بود و تفاوت معنی داری از نظر آماری د یده نشد (P<0/05) همچنین بر اساس آزمون ANOVA تفاوت معنی داری بین جنس و 2 گروه بدست نیامد . با این وجود آن دسته از گربه های خانگی که درجیره غذا یی آ نها بیشتر از منابع فسفر و کمتر از منابع کلسیم استفاده شده بود و نیز در سنین کمتر از 3 ما ه، شیوع بیماری بالاتر و از نظر آماری معنی دار بود ).P<0/05) این مطالعه اهمیت بالانس جیره غذا یی بویژه از نظر کلسیم و فسفر را درجیره غذایی گربه های کمتر از 3 ماه نشان می دهد

نویسندگان

عبدالواحد معربی

استادیار گروه آموزش ی علوم درمانگاه ی دانشکده دامپزشک ی دانشگاه شه ید

بهمن مصلی نژاد

استادیار گروه آموزشی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چ

غلامحسین خواجه

استاد گروه آموزشی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمر

بابک نورانی

دانشجوی سال ششم دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز