بازنمایی مناسک محرم در رسانه های غرب؛ تحلیل نشانه شناختی عکس های پایگاه عکاسی توتالی کول پیکس با موضوع محرم و عاشورا

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 436

فایل این مقاله در 33 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJCR-8-31_007

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1395

چکیده مقاله:

در این پژوهش به مقوله عکس به عنوان بستری برای ارتباط و تولید معنا نگریسته می شود و فعالیتهنری- اجتماعی عکاسی، به مثابه ابزاری رسانه ای که امروزه نقش مهمی در عرصه ارتباطات دارد وهمچون سایر ابزارهای رسانه ای در خدمت ایدئولوژی صاحبان رسانه است، در نظر گرفته می شود.نظریه بازنمایی، با نگاهی انتقادی به رسانه ظهور یافت. روش نشانه شناسی امکان بررسی لایه های زیرینمتون رسانه ای ازجمله عکس را دارد. در این نوشتار بر اساس نظریه بازنمایی و روش نشانه شناسی بهتحلیل عکس های پایگاه عکاسی توتالی کول پیکس باموضوع محرم و عاشورا پرداختیم. مؤلفه هایبه دست آمده از تحلیل عکس ها، گویای این امر بود که عکس ها با ارائه تصویری همراه با اعوجاج ازمناسک محرم در میان مسلمانان، به بازنمایی اسلام و مسلمانان به عنوان یک «دیگری » می پردازد.ویژگی هایی همچون خشونت عزاداران، غلبه مردانگی و نقش منفعل زنان عزادار در مناسک دینی،انسجام و قدرت جمعی آنان، به علاوه فراگیری این ویژگی ها در میان همه مسلمانان ازجمله مضامینحاضر در این مجموعه عکس است؛ ضمن اینکه نمادهای مرسوم شیعی نیز در عکس ها با چنینمضامینی آمیخته می شود. مفاهیم برآمده از تحلیل عکس ها که اغلب حول مضامین منفی همچونخشونت است، می تواند اقدامی در راستای جریان کلی تر اسلام هراسی 5 در جهان غرب قلمداد شود.

نویسندگان

مجید موحدمجد

دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه شیراز

زینب نیک نجات

دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شیراز

محمدتقی عباسی شوازی

استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه شیراز