تاب آوری تحصیلی و درگیری تحصیلی در هنرستانهای شهر قم

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,435

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SHCONF01_155

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1395

چکیده مقاله:

پژوهش حا ضر، با هدف برر سی رابطه تاب آوری تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان در هنر ستان های دخترانه شهر قم صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شاملکلیه دانشآموزان هنرستانهای دخترانه شهر قم میباشد، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 150 دانشآموز به عنوان نمونه انتخابشد. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع خو شه ای بوده ا ست. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار تو صیفی )میانگین، انحراف معیار، در صد( و آمار ا ستنباطی )آزمون های ضریب همبستگی پیر سون و مدلیابی معادلات ساختاری( ا ستفاده شد. یافته ها نشان میدهد: تابآوری تحصیلی، همبستگی مثبت و معناداری با درگیری تحصیلی دارد. همچنین یافته حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی پژوهشگر از برازش مناسبی برخوردار است. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که ارتقاء تابآوری تحصیلی دانشآموزان میتواند موجب بهبود درگیری تحصیلی آنها شود

نویسندگان

فاطمه شریف موسوی

دانش آموخته کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • حجازی، الهه، رستگار، احمد، قربان جهرمی، رضا. (1388). الگوی پیش‌بینی ...
 • لوا سانی، مسعود؛ اژه‌ای، جواد _ افشاری، مح سن. (1388). ...
 • Appleton, J.J., Christenson, S.L. & Reshly, A.L. (2006). Measuring cognitive ...
 • Covington, M.V. (1992). Making the grade: A self-worth perspective on ...
 • Finn, J.D. & Rock, F. (1997). Parental engagement that makes ...
 • Martin, A.J. & Marsh, H.W. (2008). Academic buoyancy: Toward an ...
 • Martin, A.J. (2013). Academic buoyancy and academic resilience: Exploring 'everyday' ...
 • Martin, A.J., & Marsh, H.W. (2009). Academic resilience and academic ...
 • Reeve, J. & Tseng, C.M. (201 1). Agency as a ...
 • Reeve, J., Hyungshim, J. & Dan, C. (2004). Enhancing students' ...
 • 1 _ S and O val-Hernandez, A. & Cortes, D. ...
 • Schlenker, R.B., Schlenker, A. & Schlenker. A.K. (2013). Antecedents of ...
 • Wang, M. & Eccles, S. (2013). School context, achievement motivation ...
 • Wang, M.C., Haertel, G.D. & Walberg, H.J. (1994). What helps ...
 • Wang, M.T. & Holcombe, R. (2010). Adolescents- perceptions of school ...
 • نمایش کامل مراجع