مطالعه ی کانزرویتی پروتئین RANKL در سه گونه پستاندار

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 975

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BSCONF02_144

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

پوکی استخوان یک بیماری شایع مولتی فاکتوریال اسکلتی است و به عنوان یک اپیدمی پنهان برای جهان مدرن در نظر گرفته شده است. عوامل ژنتیکی نقش مهمی در پاتوژنز این بیماری خاموش بازی می کنند. ژن RANKL واقع برروی کروموزوم 13q14.11 یکی از ژن های کاندید مهم در پاتوژنز پوکی استخوان می باشد. فعال شدن نرمال استئوکلاست ها در طی پدیده ی بازسازی استخوان اتفاق می افتد در حالی که فعال شدن بیش از حد استئوکلاست ها منجر به بیماری های استخوانی مختلف مانند پوکی استخوان می شود برهمکنش بین RANKL , RANK برای تمایززدایی و فعال شدن استئوکلاست ها ضروری می باشد. هدف این تحقیق، مطالعه ی حفاظت شدگی ژن RANKL بین سه پستاندار بود. به دلیل اهمیت RANKL در بازسازی استخوان، توالی کامل آمینواسیدی آن، مخصوصا ناحیه ی اکتودمین آن که محل اتصالش به RANKوOPG می باشد ، در سه پستاندار مقایسه شد homosapiens - Mus musculus -Pongo abelii بعد از تهیه ی این لیست از طریق بانک اطلاعاتی بیوانفورماتیکی NCBI و تنظیم فرمت آن برای وارد نمودن اطلاعات به نرم افزار ClustalOmega توالی های آمینو اسیدی به صورت بیوانفورماتیکی مقایسه شدند.نتایج، کانزرویتی بالای توالی آمینواسیدی اکتودمین این پروتئین را در پستانداران ذکر شده نشان داد. اما توالی کامل آمینو اسیدی پروتئین در پستانداران مذکور حفاظت شدگی بالایی نداشت. احتمالا به دلیل نقش تنظیمی مهم این ژن در بازسازی استخوان، محصول ناحیه ی اکتودمین آن کانزرویتی خود را حفظ نموده است مطالعه ی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی ژن RANKL در بیماران دارای پوکی استخوان توصیه می شود.

کلیدواژه ها:

پستانداران ، پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی ، پوکی استخوان ، RANKL

نویسندگان

سیده زهرا موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک دانشکده علوم دانشگاه شهرکرد

راضیه پور احمد

استادیار ژنتیک گروه ژنتیک دانشگاه شهرکرد