تفویض اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها، گامی در جهت تمرکززدایی برنامه ریزی درسی در نظام آموزش عالی کشور

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,112

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONF002_031

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1386

چکیده مقاله:

آموزش عالی محور توسعه، موتور حرکت و تحول در جوامع مختلف است . چرا که آموزش عالی کانون اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده است . که می تواند با برخورداری از ایدهها و اندیشههای نو هرلحظه در شریانهایحیاتی حرکت رو به رشد جامعه، بالقوهگیهای نوینی را تزریق نماید . از این رو، نظام آموزش عالی - دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که متولی امر تربیت نیروی انسانی هستند - طراح اصلی و بنیان افکن چارچوب اساسی برنامه ریزی رشد و پیشرفت جامعه محسوب می شود . برنامه های درسی از مهم ترین ابزار و عناصر تحقق بخشیدن به اهداف و رسالت های کلی آموزش عالی هستند . از این رو، برنامة درسی که قلب مراکز دانشگاهی به شمار میآید، شایستة توجه دقیق است . برنامهریزی درسی بنا به سرشت خود متعلق به خود دانشگاهها و دانشگاهیان است و نمیتوان از بیرون از محیط دانشگاه و بالای سر آن ها به صورت متمرکز برای دانشگاههای مختلف با مقتضیات خاص خود، برنامهریزیدرسی مطلوب و کارآمدی کرد. تمرکززدایی یکی از جلوه های بنیادین مدرن سازی تدریجی و مداوم و نیز اصلاح بخش عمومی است ( آقازاده، 1384 ،ص ).9 از این رو تفویض اختیارات برنامهریزیدرسی به دانشگاهها گامی در جهت تمرکززدایی برنامهریزیدرسی در نظام آموزش عالی کشور است . در این مقاله تعاریف، مفاهیم ، محاسن و معایب برنامهریزیدرسی متمرکز و غیرمتمرکز، تحولات برنامهریزیدرسی دانشگاهی درنظام آموزش عالی ایران با تأکید بر تفویض اختیارات برنامهریزی - درسی به دانشگاهها و اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در مورد بازنگری برنامههای درسی رشتههای تحصیلی نظام آموزش عالی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد

کلیدواژه ها:

برنامهریزیدرسی ، تمرکز ، عدم تمرکز ، آموزش عالی ، دانشگاه . Curriculum development ، centralization ، Decentralization – Higher Education –University

نویسندگان

رضا نوروززاده

عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشجوی دوره دکتری برنام

رضا محمودی

استادیار دانشگاه تربیت معلم

کورش فتحی واجارگاه

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

عبدالرحیم نوه ابراهیم

استادیار دانشگاه تربیت معلم