رابطه بین عدالت سازمانی و عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان بر اساس الگوریتم معادلات ساختاری مطالعه موردی: کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 724

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAVC01_159

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1394

چکیده مقاله:

بهره وری به عنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهمترین هدف سازمان را تشکیل می دهد که می تواند فعالیتهای کلی آحاد جامعه را در برگیرد. عدالت سازمانی نقش مهمی را در سازمان ها ایفا می کند که اجرای آن یک نیاز ضروریست. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان در استان خراسان رضوی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان کمیته امداد امام خمینی ره استان خراسان رضوی تشکیل می دهند.. نمونه آماری 082 نفر می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی با رویکرد پیمایشی است و در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد. - به منظور جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن با 02 سوال و پرسشنامه ترکیبی استاندارد و محقق ساخته بهره روی کارکنان هرسی و گلداسمیت با 08 سوال استفاده شده است. روایی پرسشنامه بهره وری با نظر خواهی از کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ با مقدار 238.2 و تحلیل عاملی، مورد تأیید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار های SPSS و AMOS صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که بین عدالت سازمانی با توانایی، درک و شناخت افراد، حمایت سازمانی، انگیزش، اعتبار، فرهنگ سازمانی، جبران خدمات، تعهد سازمانی، ساختار سازمانی ارتباط مثبت و معناداری را دارد. همچنین عدالت سازمانی با عوامل بازخورد و سازگاری ارتباط معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

عدالت سازمانی ، عوامل مؤثر بهره وری کارکنان ، معادلات ساختاری ، Amos

نویسندگان

سیدعلی حسینی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

حسن خادمی زارع

دانشیار گروه مهندسی - صنایع دانشکده صنایع، دانشگاه یزد

احمد صادقیه

دانشیار گروه مهندسی - صنایع دانشکده صنایع، دانشگاه یزد

محمدباقر فخرزاد

استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده صنایع، دانشگاه یزد