بررسی اثرات فصل، سن، جنس و وضعیت تولید مثلی بر میزان غلظت سرمی هورمون های تیروئیدی است های عرب در خوزستان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 567

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JVR-69-2_009

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1394

چکیده مقاله:

زمینه مطالعه: هورمون های تیروئید علاوه بر تنظیم دما و متابولیسم انرژی و پروتئین بدن، در تنظیم برخی از فعالیت های تخمدانی نقش مهمی دارند از طرفی غلظت سرمی آنها تحت تأثیر سن، جنسف نژاد و درجه حرارت محیط تغییرات محسوسی دارد. هدف: تعیین غلظت های سرمی FT3, FT4, T3, T4 و اثرات احتمالی فاکتورهای محیطی و فیزیولوژیکی بر آنها در اسب نژاد عرب در استان خوزستان از اهداف این مطالعه می باشد. روش کار: بین دی ماه سال 1388 تا آذر سال 1389 تعداد 240 رأس اسب از نقاط مختلف خوزستان انتخاب و برحسب جنسف سن و شرایط فیزیولوزیکی گروه بندی و مورد مطالعه قرار گرفتند. غلظت هورمون های فوق با روش الیزا اندازه گیری شد. یافته ها با کمک رویه GLM در نرمافزار SAS آنالیز شدند. نتایج: از تعداد 240 نمونه سرمی غلظت متوسط هورمون های FT3, FT4, T3, T4 در مجموع و بدون درنظر گرفتن فصل، سن و جنس به ترتبیب 45/1 ±1/4nmol/L، 1/5 ±0/03nmol/L؛ 13/6 ±0/31 و 5/5 ±0/12pmol/L بود. غلظت سرمی FT3 و FT4 به طور معنی داری تحت تأثیر فصل (p<0/05) قرار گرفت به طوری که بالاترین غلظت این دو هورمون در فصل زمستان و کمترین مقدار آن در فصل تابستان بود. همچنین سطح سرمی t3 به طور معنی داری تحت تأثیر سن 0p<0/02) و فصل (p<0/0001) قرار گرفت به طوری که در کره ها بالاتر از بالغین وجوان ها بود. در تغییرات فصلی بالاترین غلظت این هورمون در زمستان و پایین ترین غلظت در فصل تابستان بود. غلظت سرمی T4 تحت تأثیر جنس (p=0/05). گروه سنی (p<0/0001) و فصل (p<0/0001) قرار گرفت. به طوری که مقدار سرمی T4 در جنس نر ازبالاتر از جنس ماده بود و غلظت سرمی T4 در فصل پاییز بالاترین مقدار و در فصل تابستان کمترین مقدار بود. نتیجه گیری نهایی: این بررسی نشان داد که مقادیر هورمون های تیروییدی در اسب های عرب، منطقه تحت تأثیر شرایط اقلیمی بوده به طوری که تفاوت غلظت سرمی هورمون ها در سردترین و گرمترین فصل سال کاملاً مشعود است و فاکتورهای مانند سن و جنس دام تأثیری معنی داری بر غلظت سرمی هورمون های تیروئیدی دارند.

نویسندگان

سعد گورانی نژاد

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران

محمدعلی نگهدار

دانش آموخته، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران

سیدرضا فاطمی طباطبایی

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران

فرید براتی

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران