بررسی تغییرات کلینیکال پاتولوژی گوسفندان در آلودگی تجربی به همونکوس کنتورتوس

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 730

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JVR-59-2_001

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1394

چکیده مقاله:

هدف: مطالعه تغییرات کلینیکال پاتولوژی گوسفندان در اثر آلودگی تجربیه به همونکوس کنتورتوس. طرح: مطالعه تجربی. حیوانات: چهارده رأس گوسفند (2 رأس گوسفند به عنوان دهنده تخم انگل، 8 رأس بره 6-5 ماهه برای آلودگی تجربی، 4 رأس بره 6-5 ماهه به عنوان گروه شاهد). روش: برای آلودگی تجربی 8 رأس بره 6-5 ماهه عاری از آلوگی کرمی انتخاب و به هر یک از آنها تعداد پنجاه هزار نوزاد فعال مرحله سوم همونکوس کنتورتوس خورانده شد. به 4 رأس گوسفند که به عنوان شاهد انتخاب شدند دارونما (Placebo) خورانده شد. جهت بررسی تغییرات کلینیکال پاتولوژی و آزمایش مدفوع، نمونه های خون و مدفوع به طور مرتب اخذ شد. گوسفندان آلوده در روزهای 12، 21، 35 و 60 بعد از آلودگی ذبح شدند و بعد از کالبد گشایی pH شیردان تعیین شد و کرمهای بالغ شمارش شدند و به منظور بررسی آسیب شناسی از شیردان مقاطع میکروسکوپیک تهیه گرید. تجزیه و تحلیل آماری: نتایج با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون دانکن و آزمون T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: مقایسه وزن در بین گوسفندان آلوده و شاهد اختلاف آماری معنی داری را نشان د اد (P ≤0/01). میزان آلفاگلوبولین ها در روز 21 و 60 پس از آلودگی افزایش معنی داری در مقایسه با گروه شاهد داشت (pH. (P<0.005 شیردان در روزهای مختلف پس از آلودگی در بین بره های ذبح شده اختلاف آماری معنی داری نداشت اما در مقایسه با pH طبیعی شیردان این مقادیر افزایش یافت. در بررسی آسیب شناسی شیردان، آماس بافت شیردان همراه با حضور سلولهای تک هسته ای و ائوزینوفیل و تورم شیردان لنفوبلاستیک و فولیکولر م شاهده گردید. نتیجه گیری: آلودگی گوسفندان به همونکوس کنتورتوس باعث تغییرات مشخصی در پارامترهای خونی و سرمی، کاهش وزن و تغییرات پاتولوژیک در بافت شیردان می گردد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1383)، دوره 59، شماره 2، 107-101.

نویسندگان

احمد نعمت الهی

گروه آموزشی انگل شناسی آموزشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز- ایران

سیدحسین حسینی

گروه آموزشی انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز- ایران

پروانه حضرائی نیا

گروه آموزشی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

علی اسلامی

گروه آموزشی انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز- ایران