تحلیل خطر لرزه ای نواحی صنعتی اطراف شهر عسلویه

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 846

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INDM06_218

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

یکی از موضوعات کلان در عرصه ملی که سهم عمده ای از بنیاد توسعه پایدار ملی به آن مرتبط است، ریسک لرزه ای می باشد.ضرورت این نگرش با توجه به مخاطرات زلزله، از دیرباز تا حال حاضر در پهنه ایران، روشن است. خطر زلزله در کشور امریانکار ناپذیر است، رویدادهای سترگ لرز های بوقوع پیوسته در طول چند دهه اخیر، تنها نمودی کوچک از ابعاد و دامنه این حادثه طبیعی در پهنه ایران زمین می باشد. در این میان مناطق جنوب کشور و به خصوص نواحی اطراف شهر عسلویه به علت وجود تاسیسات نفتی و پالایشگاه های متعدد و سهم انکار ناپذیر آنها در اقتصاد کشور از درجه خاصی از اهمیت برخورداراست. وقوع چندین زمینلرزه قوی در چند سال اخیر در این نواحی نشان از فعل بودن این ناحیه داشته و اهمیت مطالعات خطر لرز های در این نواحی را هر چه بیشتر نمایان می کند در این پژوهش با گردآوری اطلاعات زمینلرزه های تاریخی و دستگاهی این گستره و همچنین اطلاعات کامل گس لهای منطقه، میزان شتاب زمین به ازای زمینلرزه ها با دوره بازگشت هایمختلف با انجام تحلیل خط رلرز های به روش احتمالاتی به دست آمده است. در این راستا پارامترهای لرزه خیزی برای چشم ههای مختلف از چندین روش به دست آمده و بحران یترین حال تها انتخاب شده است.همچنین با توجه به ساز و کار وموقعیت گس لهای منطقه وضعیت منطقه از منظر پتانسیل رخداد زمین لرز ههای میدان نزدیک بررسی شده است. در پایان برای حوزه 150 کیلومتری شهر عسلویه نقش ههای پهن هبندی شتاب زمین به ازای دوره بازگشت های مختلف ارائه گردید هاست. شتاب های بدست آمده نشان دهنده آن است که دربرخی نقاط شتاب زمین بیش از مقدار پیشنهادی آیین نامه 2800 می باشد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علیرضا کاظمی

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

علی بیت الهی

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

سعیده نادلیان

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

سعید مشیرآبادی

دانشگاه تربیت مدرس