آقای دکتر علی بیت اللهی

Dr. Ali Beytolahi

مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181074)

49
6
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی