رابطه هویت قومی و سنخیت فرهنگی با ارزش های سیاسی و اجتماعی دانشجویان

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 600

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_YOUTH-5-5_002

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1393

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هویت قومی و سنخیت فرهنگی با ارزش های سیاسی و اجتماعی دانشجویان است. به همین منظور 412 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه با روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه ویژگی های جمیت شناختی، مقیاس های هویت قومی و سنخیت فرهنگی و پرسشنامه سلسله مراتب ارزش ها را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل دادهها ازهمبستگی پیرسون، رگرسیون و مانوا استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ه ویت قومی (r=0/453)، جست و جوی هویت قومی (r=0/403)، تعهد و تعلق به گروه قومی (r=0/388) و سنخیت فرهنگی (r=0/385) با ارزش های سیاسی و بین هویت قومی (r=0/317)، جست و جوی هویت قومی (r=0/294) تعهد و تعلق به گروه قومی (r=0/301) و سنخیت فرهنگی (r=0/382) با ارزش های اجتماعی دانشجویان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. نتایج مانوا نشان داد که میانگین ارزش های سیاسی و اجتماعی در دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر بوده است (p<0/05). اما میانگین هویت قومی و سنخیت فرهنگی در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی دار نداشت. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود که به نقش مثبت هویت قومی و سنخیت فرهنگی توجه شود تا از شکل گیری ارزش های سیاسی و اجتماعی منفی در دانشجویان پیشگیری کرد.

نویسندگان

حمیدرضا سعیدی نژاد

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

سعید آریاپوران

استادیار گروه روان شناسی دانشگاه ملایر