پیش بینی تصادفات درتقاطعات همسطح با استفاده ازمدل های آماری

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 633

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CEEJ-39-1_002

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1393

چکیده مقاله:

تصادفات ازعوارض نامطلوب ترافیکی می باشند که همواره بخش قابلت وجهی ازسرمایه های ملی را ازبین می برندمطابق با امارهای جهانی خسارت وارده به کشورهای درحا لتوسعه براثرتصادفات بیش ازیک درصد تولید ناخالص ملی آن کشورها می باشد که درایران این رقم بیش از3درصد تولید ناخالص ملی است باتوجه به توسعه شبکه راه ها و افزایش حجم ترافیک عبوری و بامروری برامارتصادفات درسالهای اخیر لزوم تحقیق درزمینه تصادفات ضروری بیشتری می یابد تقاطعات بخش اجتناب ناپذیری ازشبکه معابر می باشند بطوریکه بیشترشبکه معابرشهری دریک تقاطع باهم سهیم می باشند بنابراین احتمال ایجادسانحه درآن زیاد می باشد پیش بینی تعدادتصادفات درتقاطعات شهری براساس متغیرهای موثردرآن میتواند کمک شایانی درجهت افزایش ایمنی درشبکه معابر شهری و جلوگیری ازبروز تصادفات احتمالی باشد بدیهی است درجهت نیل به این اهداف شناسایی عوامل و متغیرهای موثردربروز تصادفات درتقاطعات چراغدار و چهارراهه شهری وطراحی مدل پیش بینی تصادفات براساس این پارامترها مهم می باشد دراین مقاله به بررسی تصادفاتدرتقاطعات چراغ دار و چهارراهه شهرتهران پرداخته شده است و ازمدل لگاریتم طبیعی برای مدلسازی تصادفات استفاده شدها ست مدل اماری نهایی قادیر است تعدادتصادفات درتقاطعات شهری دریک سال را براساس پارامترهای طرح هندسی پارامترهای فیزیکی و خصوصیات وسایل کنترل ترافیک پیش بینی نماید

کلیدواژه ها:

تصادفات ، ایمنی ، تقاطعات همسطح ، مدل رگراسیون لگاریتم خطی ، مدل رگراسیون لگاریتم طبیعی

نویسندگان

شهریار افندی زاده

دانشیاردانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

محمود احمدی نژاد

استادیاردانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

سیدابراهیم عبدالمنافی

کارشناسی ارشدبرنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران