نقش بهبود کیفیت آموزش عالی در تعالی سازمانها

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,085

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CQM06_003

تاریخ نمایه سازی: 4 بهمن 1385

چکیده مقاله:

تحـولات عظیمـی کـه از دهه ١٩٦٠ در زمینه دانش، تکنولو ژی و رقابت جهانی آغاز شده و هم چنان در سـالهای اخـ یر بـه اوج خـود رسـیده اسـت مدیران پ یشرو را به سوی اتخاذ استرا تژیها و شیوه های جدیدی بـرای رویارویـی مناسـب با این تحولات سوق داده است . مدیریت کیفیت جامع ) ) TQM از جمله شیوه هایـی اسـت کـه توانسـته رهـنمودهای مفـیدی بـه مدیـران پیشـرو و کیفیت گرا ارایه نماید . به نظر جوران مدیریـت کیفیـت جامع به آن دسته از فعالیتها و سیستم های مدیریتی اطلاق می شود که از طریق کارکنان بـرخوردار از اختـیار موجـب رضـامندی مشـتریان مـی شـود، عوایـد را افـزایش و هزیـنه ها را کاهش می دهــد ( جویــل . ای . روس، ١٩٩٩، ص١ ). چــانگ ) )١٩٩٩ پــنج اصــل اســترات ژیک را مشــتری محــور ی، فرایندمداری، کارتیمی، مشارکت کارکنان و بهبود مستمر می داند . بهـبود یک ت جدید نظر دایمی و مستمر در همه امور و عوامل تاثیر گذار سازمانی است تا بتوان به سطح مطلـوب نزدیکـتر شـد . بـر اسـاس اصـل بهـبود مسـتمر ، سـازمان و مدیریـت باید به طور مستمر فرایندها و فعالیـتهای خو د را با توجه به نیا زهای مشتریان بهبو د بخشند . بدین منظور لازم است فرایندها و عناصر مورد بررسـی دقـیق قـرار گرفـته، نیا زها و چالشها شناسایی ش ده و راهکارهای مناسب برای بهبو د ارا یه گردد . از طـرف دیگـ ر، بهبو د به م دیران و کارکنانی نیازمند است که از لحاظ ادراکی، علمی، حرفه ای و تخصصی از قابلیـت هـا و شایسـت گی هـای مناسـب بـرخور دار باشـن د . بدیهی است چنین تواناییها و شایستگی ها نیاز به آموزش و یادگیری دارد .

نویسندگان

رضا هویدا

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

حسین زارع

دانشجوی دوره دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • The Florida Sterling Concil, 2005 criteria: Core values and concepts, ...
  • Quality Imp lementation Plan for Teaching and Learning, Committee in ...
  • Maraza, Lawrence L.(2003), The five essentials of organizational Excellence , ...
  • Ross, Joel E.(1 999), Total Quality Management, CRS Press LLC. ...
  • Temponi Cecilia (200 5), Continuous improvement framework: implications for academia, ...
  • Tompkins Associates (2005), Organizati onal Excellence, _ inc.com ...
  • نمایش کامل مراجع