مقایسه سرشت عاطفی/هیجانی در افراد با و بدون اختلال خشم انفجاری متناوب

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 91

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASRUMA04_068

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1403

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سرشت عاطفی/هیجانی در افراد با و بدون اختلال خشم انفجاری متناوب صورت گرفت. روش پژوهش علی-مقایسه از نوع مورد شاهدی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان با و بدون اختلال خشم انفجاری متناوب دانشگاه آزاد واحد اردبیل در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تعداد ۵۰ نفر دارای اختلال خشم انفجاری متناوب و ۵۰ نفر بدون اختلال خشم انفجاری متناوب از میان دانشجویان با پرسشنامه غربالگری اختلال انفجاری متناوب شناسایی و به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامههای غربالگری اختلال انفجاری متناوب، سرشت عاطفی/ هیجانی استفاده شد. تجزیه و تحلیل با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) انجام شد که برای این منظور از نرم افزار آماری SPSS بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات مولفه های اراده، بازداری و مقابله در سرشت هیجانی و میانگین نمرات افسردگی، اضطراب، بی‬احساسی، ادواری‬خویی، وسواس، احساس سرحالی، هیجان‬زدگی، تحریک‬پذیری و عدم بازداری از سرشت عاطفی در افراد دارای اختلال خشم انفجاری متناوب بیشتر از افراد بدون اختلال خشم انفجاری متناوب است (۰۵/۰< p). با توجه به این نتایج می توان بیان کرد توجه به سرشت عاطفی/هیجانی برای تعدیل اختلال خشم انفجاری متناوب مهم است.

کلیدواژه ها:

سرشت عاطفی/هیجانی ، اختلال خشم انفجاری متناوب

نویسندگان

شبنم بقایی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

عباس ابوالقاسمی

استاد گروه روانشناسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.