تاثیر یادگیری مهارت شناختی-رفتاری مبتنی برحل مسئله اجتماعی بر اضطراب و افسردگی درمردان مبتلا به نارسایی احتقانی قلبی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 101

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCFRFA01_083

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1402

چکیده مقاله:

زمینه و اهداف: بیماری قلبی مهم ترین عت مرگ در جهان بوده و اختلالات روانی مانند افسردگی و اضطراب نقش مهمی در پیش آگهی این بیماران داشته و مهارت یادگیری مهارت شناختی-رفتاری مبتنی بر حل مسئله می تواند راهکار مناسبی جهت بهبود این اختلالات و بهبود پیش آگهی بیماران قلبی باشد، لذا این مطالعه جهت بررسی تاثیر آموزش مهارت شناختی-رفتاری بر اضطراب وافسردگی بیماران قلبی انجام گرفت . روش کار :این مطالعه نیمه تجربی در سه مرحله قبل - بعد و پی گیری دو ماه با یک گروه کنترل انجام شد. ۲۰ مرد بیمار نارسایی قلبی به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۰نفر)و کنترل (۱۰نفر)قرار گرفته و قبل ،بلافاصله بعد و دو ماه بعد از هشت جلسه یک ساعته آموزش مهارت شناختی-رفتاری، پرشسنامه های اضطراب وافسردگی جهت هر دو گروه تکمیل و با استفاده از نرم افزار Spss نسخه ۲۱ و آزمون تحلیل کوواریانس مقایسه گروه ها انجام و نتایج ارائه گردید . نتایج : بر اساس نتایج به دست آمده در گروه آزمایش تفاوت معنی دار در نمره افسردگی بیماران در مرحله بعد از آزمایش) (p=۰.۰۰۳ و پی گیری ((p=۰.۰۲۱ نسبت به قبل از آزمایش و تفاوت معنی دار در نمره اضطراب پس از آزمایش (p=۰.۰۲) و پیگیری (P=۰.۰۲۳)مشاهده شد اما در گروه کنترل در هیچیک از مراحل تفاوت معنی دار دیده نشدp>۰.۰۵)).نتیجه گیری : آموزش مهارت شناختی-رفتاری مبتنی برحل مسئله اجتماعی بر بهبود اضطراب و افسردگی بیماران نارسایی قلبی موثر است . پس انجام آن در این افراد توصیه می گردد .

کلیدواژه ها:

مهارت شناختی –رفتاری-اضطراب-افسردگی-نارسایی احتقانی قلب

نویسندگان

سپیده امیدی

گروه روانشناسی،دانشجوی دکترای تخصصی ،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران

کیوان کاکابرایی

ادانشیار روانشناسی،گروه روانشناسی،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران

اسداله امیری پور

استادیارقلب و عروق،مرکز تحقیقات قلب و عروق امام علی(ع)،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،کرمانشاه،ایران